AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Kurum Adı : Meditek Arge Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. Bundan sonra MEDİTEK olarak anılacaktır.
Adresi : Yıldırım Beyazıt Mahallesi Erciyes Teknopark Aşık Veysel Bulvarı Tekno 2 Bina, No:13 Melikgazi Yeni, 38030 Melikgazi/Kayseri
KEP Adresi : meditek@hs01.kep.tr

Bu Aydınlatma Bildirimi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında hazırlanmıştır. 6698 sayılı Kanun kapsamında, şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir.

(MEDİTEK) olarak, sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanun”) uyarınca azami özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli güvenlik düzeyini sağlamak amacıyla mümkün olan teknolojik imkânlar dâhilinde ilgili teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. Bu çerçevede, verilerinizi nasıl işlendiği, kimlerle ve hangi durumlarda paylaşabileceği hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” olan MEDİTEK tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

MEDİTEK ürün ve hizmetlerinden faydalandığınız süreç içerisinde dijital platformlardan, çağrı merkezimize ilettiğiniz bilgilerden, internet sitelerimizden ve sosyal medya hesaplarımızdan elde edilen aşağıdaki verileriniz işlenmektedir.

Eğer veritabanı barındırma hizmeti de alıyorsanız ayrıca aşağıdaki verileriniz işlenmektedir;

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;

 • MEDİTEK ürünlerini kullanırken sahip olduğunuz lisans kontrollerinde
 • Size özel kampanya, yeni ürünlerimize ilişkin kampanya ve bilgilendirme faaliyetlerinin yapılmasında
 • Elektronik posta veya online reklam gibi yollarla yeni ürünlerimiz, yeni versiyonlar, güncelleme, bakım gibi durumların bildirilmesinde,
 • Çağrı merkezi kalitesi ve müşteri memnuniyetinin ölçülmesinde,
 • Sosyal medya, internet sitemiz gibi yollarla anketler düzenlemede,
 • Ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, teknolojik alt yapı değişikliklerin bilgilendirilmesinde,
 • İlgili kanun ve mevzuatlar uyarınca; işleyiş çerçevesinde zorunlu belge ve bilgilerin düzenlenmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının talep edilen bilgilerin saklanması, paylaşılması, bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve diğer yasal sorumlulukların yerine getirilmesi
 • Kataloglar, internet sitemiz, sosyal medya gibi yazılı, görsel ve dijital ortamlarda reklam amaçlı faaliyetlerde referans olarak gösterimi
 • Firmanın daha iyi ürün geliştirme ve pazarlama stratejileri doğrultusunda anonimleştirerek
 • Ayrıca,
  • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
  • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
  • ile sayılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri,
  • vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile
  • diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereği
 • MEDİTEK’e ait fiziki ve/veya elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda arşiv oluşturma

amaçları ile kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılır?

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz yine yukarıda belirtilmiş amaçlarla;

 • Düzenleyici ve denetleyici resmi kurum ve kuruluşlarla,
 • Ticari sözleşme tarafı olan kurum, kuruluş veya şahıslarla,
 • Mahkeme kararı ile talep gelmesi durumunda,
 • Avukatlarımız, vergi ve muhasebe danışmanlarımız da dahil olmak üzere danışmanlık veya hizmet aldığımız üçüncü kurum ve kişiler ile,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi için kullandığımız yazılımı barındırdığımız sunucularla

paylaşılacaktır.

Ayrıca ;

 • Sözleşmenin sona ermesi ile beraber tüm verileriniz sözleşmede belirtilen kurumun yetkilisi ile paylaşılır.
 • Eğer veri barındırma (uygulama, veritabanı, dosya vb.) hizmeti de alıyorsanız, barındırılan verileriniz sözleşme sonlandırılması ile bir kopyası kurumun yetkilisine iletilir. Veriler 1 ay süre ile saklanarak geri döndürülemez şekilde imha edilir.
Kişisel verilerin toplamanın yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz

 • İnternet sitemizde bulunan formlar ile ürün ve hizmet talebi ile
 • Elektronik posta ve telefon gibi iletişim kanalları ile
 • Uygulamalarımıza girişlerde kullanıcı kayıtlarında
 • Seminer, fuar gibi faaliyetlerde yapılan ikili görüşmelerde
 • Herhangi bir şekilde ilişkili içinde olduğumuz kişilerin (müşteri, dernek üyelikleri gibi) referansları ile

toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanununun 5. MADDE

“c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. “

bentleri ile sözleşmeye taraf kurumun ve / veya kurumda çalışan ve / veya kuruma hizmet sunan veya farklı sebeplerle sözleşmeyle ilişki kurulmuş 3. Ve /veya 4. tarafların uygulama ve hizmetlerimizi hak ve yükümlülüklerine uygun bir şekilde ifa edilmesi için yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanun tarafından belirtilen hükümlere ve ilkelere tam uyumluluk ile işlenmektedir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kanun kapsamında;

 • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme,
 • kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınız kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Kişisel Verileri Korumu Kurulu, mevcut durumda herhangi bir yöntem belirlemediğinden, başvurunuz, KVKK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller açıklanmaktadır.

Bu hakları kullanmak için tespit edici bilgiler ile KVKK kanununun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz haklarınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi

 • İnternet sitemiz ‘İletişim’ sayfasında bulunan formu doldurarak ve ıslak imzalı bir nüshasını adresimize kimliğinizi tespit edici bir belge ile (Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi) veya
 • KEP adresimize güvenli elektronik imzalı olarak veya
 • Noter kanalı ile veya
 • KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile

iletebilirsiniz.

MEDİTEK, KVK Kanunu’nda olabilecek değişikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

KVKK POLİTİKAMIZ

Aydınlatma bildirimi yapan kuruma ait bilgiler;

Kurum Adı : Meditek Arge Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. Bundan sonra MEDİTEK olarak anılacaktır.

Adresi : Yıldırım Beyazıt Mahallesi Erciyes Teknopark Aşık Veysel Bulvarı Tekno 2 Bina, No:13 Melikgazi Yeni, 38030 Melikgazi/Kayseri

KEP Adresi : meditek@hs01.kep.tr

Bu Aydınlatma Bildirimi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” işlenmesi ve aktarılması kapsamında hazırlanmıştır. 6698 sayılı Kanun kapsamında, şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir.

(MEDİTEK) olarak, sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanun”) uyarınca azami özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli güvenlik düzeyini sağlamak amacıyla mümkün olan teknolojik imkânlar dâhilinde ilgili teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. Bu çerçevede, verilerinizi nasıl işlendiği, kimlerle ve hangi durumlarda paylaşabileceği hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verileriniz “Veri Sorumlusu” olan MEDİTEK tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

MEDİTEK ürün ve hizmetlerinden faydalandığınız süreç içerisinde dijital platformlardan, çağrı merkezimize ilettiğiniz bilgilerden, internet sitelerimizden ve sosyal medya hesaplarımızdan elde edilen aşağıdaki verileriniz işlenmektedir.

 • T.C. kimlik numarası , isim, soyisim ,unvan, branş
 • Telefon numarası, e posta adresi,
 • Hangi ürünlerimizi kullandığınız,
 • Kullandığınız ürünlere ait giriş çıkış tarih ve saat bilgileri,
 • Satın aldığınız ürünlerimize ait ödeme bilgileriniz,
 • Destek ve geliştirme talepleriniz çerçevesinde ilettiğiniz veriler
 • İnternet sitelerimizi kullanımınız durumunda çerezler vasıtasıyla edindiğimiz dijital iz ve davranışlarınız.
 • Ofisimizi ziyaret etmeniz durumunda kayıt altına alınan kamera görüntüleri,
 • Çağrı merkezimiz ile yapacağınız görüşme kayıtları,

Eğer veritabanı barındırma hizmeti de alıyorsanız ayrıca aşağıdaki verileriniz işlenmektedir;

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz;

 • MEDİTEK ürünlerini kullanırken sahip olduğunuz lisans kontrollerinde
 • Size özel kampanya, yeni ürünlerimize ilişkin kampanya ve bilgilendirme faaliyetlerinin yapılmasında
 • Elektronik posta veya online reklam gibi yollarla yeni ürünlerimiz, yeni versiyonlar, güncelleme, bakım gibi durumların bildirilmesinde,
 • Çağrı merkezi kalitesi ve müşteri memnuniyetinin ölçülmesinde,
 • Sosyal medya, internet sitemiz gibi yollarla anketler düzenlemede,
 • Ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, teknolojik alt yapı değişikliklerin bilgilendirilmesinde,
 • İlgili kanun ve mevzuatlar uyarınca; işleyiş çerçevesinde zorunlu belge ve bilgilerin düzenlenmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının talep edilen bilgilerin saklanması, paylaşılması, bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve diğer yasal sorumlulukların yerine getirilmesi
 • Kataloglar, internet sitemiz, sosyal medya gibi yazılı, görsel ve dijital ortamlarda reklam amaçlı faaliyetlerde referans olarak gösterimi
 • Firmanın daha iyi ürün geliştirme ve pazarlama stratejileri doğrultusunda anonimleştirerek
 • Ayrıca,
  • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
  • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
  • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri,
  • Vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereği
 • MEDİTEK’e ait fiziki ve/veya elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda arşiv oluşturma

amaçları ile kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılır?

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz yine yukarıda belirtilmiş amaçlarla;

 • Düzenleyici ve denetleyici resmi kurum ve kuruluşlarla,
 • Ticari sözleşme tarafı olan kurum, kuruluş veya şahıslarla,
 • Mahkeme kararı ile talep gelmesi durumunda,
 • Avukatlarımız, vergi ve muhasebe danışmanlarımız da dahil olmak üzere danışmanlık veya hizmet aldığımız üçüncü kurum ve kişiler ile,
 • Müşteri ilişkileri yönetimi için kullandığımız yazılımı barındırdığımız sunucularla

paylaşılacaktır.

Ayrıca ;

 • Sözleşmenin sona ermesi ile beraber tüm verileriniz sözleşmede belirtilen kurumun yetkilisi ile paylaşılır.
 • Eğer veri barındırma (uygulama, veritabanı, dosya vb.) hizmeti de alıyorsanız, barındırılan verileriniz sözleşme sonlandırılması ile bir kopyası kurumun yetkilisine iletilir. Veriler 1 ay süre ile saklanarak geri döndürülemez şekilde imha edilir.
 1. Kişisel verilerin toplamanın yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz

 • İnternet sitemizde bulunan formlar ile ürün ve hizmet talebi ile
 • Elektronik posta ve telefon gibi iletişim kanalları ile
 • Uygulamalarımıza girişlerde kullanıcı kayıtlarında
 • Seminer, fuar gibi faaliyetlerde yapılan ikili görüşmelerde
 • Herhangi bir şekilde ilişkili içinde olduğumuz kişilerin (müşteri, dernek üyelikleri gibi) referansları ile

toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanununun 5. MADDE

“c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. “

bentleri ile sözleşmeye taraf kurumun ve / veya kurumda çalışan ve / veya kuruma hizmet sunan veya farklı sebeplerle sözleşmeyle ilişki kurulmuş 3. Ve /veya 4. tarafların uygulama ve hizmetlerimizi hak ve yükümlülüklerine uygun bir şekilde ifa edilmesi için yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanun tarafından belirtilen hükümlere ve ilkelere tam uyumluluk ile işlenmektedir.

 1. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kanun kapsamında;

 1. kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme,
 9. kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınız kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, mevcut durumda herhangi bir yöntem belirlemediğinden, başvurunuz, KVKK gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller açıklanmaktadır.

Bu hakları kullanmak için tespit edici bilgiler ile KVKK 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz haklarınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi

 1. İnternet sitemiz ‘İletişim’ sayfasında bulunan formu doldurarak ve ıslak imzalı bir nüshasını adresimize kimliğinizi tespit edici bir belge ile (Nüfus cüzdanı veya ehliyet fotokopisi) veya
 2. KEP adresimize güvenli elektronik imzalı olarak veya
 3. Noter kanalı ile veya
 4. KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile

iletebilirsiniz.

MEDİTEK, KVK Kanunu’nda olabilecek değişikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez Politikası (aşağıda kısaca “Politika” olarak anılacaktır.) Meditek Arge Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. (aşağıda kısaca “Meditek” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanmıştır ve internet sitemiz (aşağıda kısaca “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni ekini oluşturmaktadır. Meditek bu Politika’yı internet sitesinde hangi Çerezlerin kullanıldığını açıklamak amacıyla hazırlamıştır.

ÇEREZ NEDİR?

Çerezler, tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit diskinde saklanan küçük bilgilerdir. Genellikle ziyaret ettiğiniz internet sitesini kullanmanız sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, sunulan hizmetleri geliştirmek ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanılır ve bir internet sitesinde gezinirken kullanım kolaylığına katkıda bulunabilir.

ÇEREZ TÜRLERİ NELERDİR?

Çerezler kullanım ömrü, kullanım amacı ve çerezin sahibi veya çerez yerleştiren tarafa göre çeşitli ayrımlara tabi tutulurlar.

Kullanım Ömrüne Göre

Kullanım Amacına Göre

Çerezin Sahibi veya Çerez Yerleştiren Tarafa Göre

 • Oturum çerezleri
 • Kalıcı çerezler
 • Zorunlu/Teknik Çerezler
 • Analitik Çerezleri
 • İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler
 • Hedefleme/Reklam Çerezleri
 • Birinci Parti Çerezler
 • Üçüncü Parti Çerezler

KULLANIM ÖMRÜNE GÖRE ÇEREZLER

 • Oturum Çerezi: Bir internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulan ve ziyaret süreniz boyunca kullanılan, tarayıcı penceresi kapatılana kadar geçerli olan çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretinizin sürekliliğini ve güvenliliğini sağlamaktır.

Örneğin, birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formların doldurulmasını sağlar.

 • Kalıcı Çerezler: Bir internet sitesini ilk ziyaretinizde oluşturulur, kullanım ömrüne bağlı olarak veya siz silinceye kadar sabit diskinizde kalır. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilere daha hızlı ve iyi bir hizmet sunarak site işlevselliğini arttırmaktır.

Örneğin, ziyaretçi tercihlerini hatırlayarak, iletilecek içeriğin bu tercihler doğrultusunda belirlenmesi.

KULLANIM AMACINA GÖRE ÇEREZLER

 • Zorunlu/Teknik Çerezler: Ziyaret ettiğiniz internet sitesinin düzgün şekilde çalışabilmesi için zorunlu çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, sitenin çalışmasını sağlamak yoluyla gerekli hizmet sunmaktır.

Örneğin, internet sitesinin güvenli bölümlerine erişmeye, özelliklerini kullanabilmeye, üzerinde gezinti yapabilmeye olanak verir.

 • Analitik Çerezler: İnternet sitesinin kullanım şekli, ziyaret sıklığı ve sayısı, hakkında bilgi toplayan ve ziyaretçilerin siteye nasıl geçtiğini gösterirler. Bu tür çerezlerin kullanım amacı, sitenin işleyiş biçimini iyileştirerek performans arttırmak ve genel eğilim yönünü belirlemektir. Ziyaretçi kimliklerinin tespitini sağlayabilecek verileri içermezler.

Örneğin, gösterilen hata mesajı sayısı veya en çok ziyaret edilen sayfaları gösterirler.

 • İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler: Ziyaretçinin site içerisinde yaptığı seçimleri kaydederek bir sonraki ziyarette hatırlar. Bu tür çerezlerin amacı ziyaretçilere kullanım kolaylığı sağlamaktır.

Örneğin, site kullanıcısının ziyaret ettiği her bir sayfada kullanıcı şifresini tekrar girmesini önler.

 • Hedefleme/Reklam Çerezleri: Ziyaretçilere sunulan reklamların etkinliğinin ölçülmesi ve kaç kere izlendiğinin hesaplanmasını sağlarlar. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretçilerin ilgi alanlarına özelleştirilmiş reklamların sunulmasıdır.

Örneğin, ziyaretçiye gösterilen reklamın kısa süre içinde tekrar gösterilmesini engeller.

ÇEREZİN SAHİBİ VEYA ÇEREZ YERLEŞTİREN TARAFA GÖRE ÇEREZLER

 • Birinci Parti Çerezler: Ziyaretçisi olunan internet sitesi tarafından tanımlanan ve sadece bu site tarafından okunabilen çerezlerdir.
 • Üçüncü Parti Çerezler: Ziyaretçisi olunan internet sitesi dışındaki organizasyonlarla tanımlanan ve tanımlandığı hizmete dair siteye raporlama yapılmasını sağlayan çerezlerdir.

İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER

Sitelerimizin kullandığı zorunlu, fonksiyonel ve analitik çerezler:

 • İnternet sitesi arayüzünün ve özelliklerinin arzu edildiği gibi kullanılması için zorunludur.
 • Gelecekte bulunacağınız ziyaretler sırasındaki faaliyetleri hızlandırmanızı sağlar.
 • İnternet sitesinin ziyaretçiler tarafından nasıl kullanıldığını anlamamızı sağlayarak, istatistiki verileri bir araya getirmemize ve bu veriler doğrultusunda içerik geliştirmemize yardımcı olur.
 • Hiçbir koşulda kimliğinizi tanımlayabileceğimiz verileri toplamaz, saklamaz ve işlememizi sağlamaz, kişisel veri niteliği taşımaz.
 • Bilgisayarınıza zarar vermez ve virüs içermez.

Hedefleme ve reklamcılık çerezleri ise reklamları kişiselleştirmek ve site trafiğini analiz etmek amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz kapsamında ve gerekli hukuki taahhütleri alınmış olarak kullanılmaktadır.

ÇEREZ TERCİHLERİ NASIL YÖNETİLİR?

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir.

Birçok tarayıcı çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnızca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir internet sitesinin cihazınıza çerez depolamayı talep ettiğinde tarayıcı tarafından uyarılma seçeneği sunar.

Aynı zamanda, daha önce tarayıcınıza kaydedilmiş çerezlerin silinmesi de mümkündür.

Çerezleri devre dışı bırakır veya reddederseniz, bazı tercihleri manuel olarak ayarlamanız gerekebilir, hesabınızı tanıyamayacağımız ve ilişkilendiremeyeceğimiz için internet sitesindeki bazı özellikler ve hizmetler düzgün çalışmayabilir. Tarayıcınızın ayarlarını aşağıdaki tablodan ilgili link’e tıklayarak değiştirebilirsiniz.

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
11 Haziran 2020

HİZMET POLİTİKASI

Meditek Arge projeleri geleceğe dönük bir altyapının üzerine kurulan mevzuatlar ve yüksek kalite standartları içinde sunulması prensibinden hareketle, kuruluşundan bu yana inandığı değerlere azami dikkat göstermiş ve hiçbirinden ödün vermemiştir. Meditek Arge olarak, dünyada gelişen ve yükselen sektörlerden biri olan yazılım sektöründe gerçekleştirdiğimiz her projede; tüm süreçlerde her emek verenin projenin özüyle bütünleştiği mükemmel bir işbirliği ve takım ruhu ile çalışırız. Zira biz başarının Ekip çalışması ile geleceğine inanırız. Ekip çalışmasını organizasyon kültürü olarak benimseyerek, müşterilerimize aynı takımda ortak başarıyı hedeflediğimizi hissettirmek en önemli ilkelerimizdendir. Karşılıklı güven, iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde uzun vadeli müşteri memnuniyetine odaklanarak her zaman daha iyiye adım atmak hizmet politikamızdır.